Nederlands Turkce

Görüşlerimiz

Milli Görüş Kuzey Hollanda Federasyonu, toplumda ve siyasette sorumluluk sahibi olan kişiler için, özellikle Müslümanların temel haklarının korunması, Müslümanlarla ilgili sorunların çözüme kavuşturulması ve Müslümanların Avrupa toplumunda başarılı bir şekilde yer alması için beraberce konseptler hazırlama ve uygulama noktasında bir başvuru mercii olarak hizmet sunmaktadır.

Milli Görüş Kuzey Hollanda Federasyonunun ve mensuplarının düşünceleri ile eylemleri arasında bir farklılık yoktur. Milli Görüş Kuzey Hollanda Federasyonu, söylem ve eylemlerinde şeffaflık ilkesini benimser. Nevar ki, Milli Görüş kimliği etrafında oluşturulmaya çalışılan bir takım spekülasyonlar bazı konulardaki düşünceleri tekrar ifadelendirmeyi gerekli kılmaktadır.

Demokrasi

Milli Görüş Kuzey Hollanda Federasyonu, farklı din ve kültürlerin bir arada yaşadığı çoğulcu toplum anlayışını, hukukun üstünlüğü ilkesini ve dinî özgürlüğe dayanan bir toplum düzenini benimser. Milli Görüş, bu anlamdaki özgürlükçü demokratik temel düzeni, barış ve hoşgörü üzerine bina edilmiş toplumsal anlayışın temeli olarak görür. Milli Görüş, Avrupa’daki Müslümanların çoğunun doğrudan demokratik bir siyasal katılımdan mahrum bırakılmış olduklarına vurgu yapar ve toplumsal sistem içinde edilgen tebaa anlayışı yerine, aktif ve katılımcı bir anlayışı savunur. Milli Görüş, siyasal sisteme katılımda, toplumun göçmen ve yerli unsurları arasında bir ayrım gözetmez ve bu anlayışın yaygınlaşması için mücadele eder.

Dindarlar arası dialog

Farklı dinî cemaatlerin bir araya gelerek, dindarların birbirlerini tanımalarına, Milli Görüş özel bir önem vermektedir. Diyaloğu reddetmek, inandığımız din ve bu dinin tebliği görevine aykırı düşer. Kendi dinleri hakkında bilgi vermek ve insanlara İslam’ı tebliğ etmek bütün Müslümanların görevidir. Teşkilatımız temele insanı alarak, bütün insanlarla özellikle de Ehl-i Kitâb ile diyaloğu toplumsal barışın önemli bir unsuru olarak kabul etmektedir.

Toplumsal hayatta barışın tesis edilmesi için dindarlar arasındaki diyaloğun güçlendirilmesi gerektiğine inanan teşkilatımız, anlama ve anlatma ekseninde bütün diyalog yollarını diri tutmayı önemli bir sorumluluk saymaktadır. Sağlıklı bir diyalog için gereken en önemli unsur, sağlıklı iletişim niyeti ve bu niyetle oluşturulmuş iletişim kanallarıdır.Milli Görüş, bu anlamda muhataplarını, gerek kurumsal gerek kişisel bazda anlamaya dönük bir iletişim faaliyetini önceler, yargılama ve dışlamayı reddeder.

Milli Görüş, dezinformasyona dayanan bir anlama, tanımlama yerine, muhatabının öz ifadelerini esas kabul eder ve sözkonusu Milli Görüş olduğunda da, bu tavrı muhataplarından bekler.

Ne olduğunu anlatmaktan daha çok “ne olmadığı nı anlatmayı” zorunlu kılan ve dönemsel dalgalanmaların etkisinde kalan gündemlerin dışında durmayı prensip edinen

Milli Görüş, kalıcı ve insanın temel sorunlarına dair gündemleri kendine iştigal alanı olarak belirlemiştir.

 

Paralel toplum ve entegrasyon

Milli Görüş, göçmenler tarafından kurulan bir teşkilattır, ancak göçmen bir teşkilat değildir. Kendini toplumsal hayatın merkezine konumlandıran Milli Görüş, sadece göçmenlerin gündemini değil, hayatın terkibinde bulunan tüm meselelerin oluşturduğu bir gündemi takip eder. Milli Görüş, kurumsal ve bireysel, düzeyde toplumun ve hayatın olabildiğince içinde olan bir yaşam biçimini öngörür.

Milli Görüş’ün örgütlenmesi, bir paralel toplumun inşasını değil, toplumsal hayatın içinde zenginleştirici bir öge olarak yer almak amacını güder. Milli Görüş, hem dışlamayı, hem de dışlanmayı reddeder. Bunun için, toplumun karşılaştığı problemlerin çözüm çabalarına ve tartıştığı konulara aktif bir şekilde katılır, aynı şekilde üyelerinin katılımını da teşvik eder. Milli Görüş aynı zamanda, bütün çalışmalarını şeffaf bir şekilde yapma gayreti içindedir. Milli Görüş’ün kurumları ve çalışmaları, yerel toplumlardan uzak durmaya yönelik değildir. Aksine bu çalışmalar, İslamî bir hayatın toplumsal düzlemde yaşar hale getirilip, yerli toplumlarla dolaysız bir ilişkinin kurulmasına hizmet etme amacını taşımaktadır.

Milli Görüş, İslamî bir cemaat olarak, Avrupa’da yaşayan Müslümanların, yerli topluma sağlıklı bir şekilde entegre olmalarını sağlamak için çalışmalar yapmaktadır. Sunulan dil kursları, eğitim seminerleri bu amaçla organize edilmektedir. İçinde yaşanılan toplumların dillerinin öğrenilmesi, Milli Görüş’ün entegrasyon konusunda önemle üzerinde durduğu hususların başında yer alır.Milli Görüş bunun için, kurs ve programlar düzenler.Milli Görüş, entegrasyonu iki taraflı bir süreç olarak algılamakta ve toplumun bütün kesimlerinin aktif katılımlarını sağlamak için çaba sarfetmektedir. Milli Görüş, gerek paralel toplum gerekse entegrasyon konularının dönemsel ve daha çok polemik amaçlı olarak kullanılmasını reddeder. Yaşadığımız toplumsal hayatın insana daha yakışır hale gelmesinde önemli hususlardan bir tanesi olan entegrasyon konusunu uzun vadeli ve “toplum için” çözülmesi gereken bir mesele olarak değerlendiren Milli Görüş, kısa vadeli ve siyasal çıkarlar için oluşturulan gündemlere takılmak yerine, sağlıklı bir entegrasyon için çaba göstermeye devam etmektedir

 

Anadil eğitimi

Kişinin anadilini öğrenip bu dilin imkanları ndan yararlanması en temel hakkıdır. Bu hak, kişinin zihinsel ve kişilik gelişimi anlamında hayatî bir öneme sahiptir. Gerek özel, gerekse meslek yaşamında daha donanımlı olma yolunda önemli bir fonksiyona sahip olan anadil, ayrıca içinde bulunulan topluma kültürel açıdan da yeni renkler katmak anlamına gelmektedir. Kişinin kendi öz kişiliğini ve bilincini özgürce geliştirebilmesinin yolu anadilden geçmektedir.

Milli Görüş, dil ve kültür arasındaki kopmaz bağın yaşanır kılınması için temel düzeyde politikalar üretir ve bu alanda faaliyetler yapar. Yaşanılan toplumun dilinin öğrenilmesi ve iyi düzeyde kullanılması için mutlaka anadilin iyi bilinmesi gerçeğinden hareket eden

Milli Görüş, anadili sağlıklı bir entegrasyon için en önemli değerlerden biri olarak görür. Bilinçli bir sosyalleşme ve uyum için Milli Görüş, anadil öğrenimi ve kullanılmasını destekler ve bunun için programlar düzenler.Milli Görüş, anadili ve içinde yaşanılan toplumların dillerinin öğrenilmesini birbirine bağlı ve birlikte oluşturulacak kültürel dokunun temel taşları olarak görür.

 

Erkek ve Kadın İlişkileri

Kur’an’a göre Allah, kadını ve erkeği eşit olarak yaratmış ve dinî açıdan aynı sorumluluğu yüklemiştir. İkisi de eşit hak ve ödevlere sahiptir. Kur'an ve Peygamberimizin (s.a.v.) sünnetine göre ailede, kadın ve erkeğe, birbirlerini tamamlayan, fiziksel ve psikolojik özelliklerini de dikkate alan değişik görevler ve sorumluluklar düşmektedir.

Milli Görüş, bu anlayışın yaşatılması, gelecek nesillere aktarılması için çalışır ve yozlaşmış bir takım ataerkil geleneklerin İslam adı altında uygulama alanı bulmasına karşı mücadele eder. Bunun içindir ki Milli Görüş, Müslüman kadınları, topluma aktif katılımları, eğitim imkanlarını kullanmaları ve kendilerini meslekî açıdan geliştirmeleri yönünde destekler. İslam, aileyi sağlıklı bir toplumun en küçük temel birimi olarak görmektedir.

İslam’a göre ailenin temelini teşkil eden evlilik ise, evlenecek kişilerin baskı altında olmaksızın hür iradeleriyle gerçekleştirdikleri bir birlikteliktir. Milli Görüş, aile kurulmasını teşvik eder ve aile hayatının uyumlu bir şekilde devam edebilmesi için ailevî problemlerin çözümüne yardımcı olur.

Tesettür

İslam, hem kadın hem de erkek için belirli giyim kuralları getirmiştir. Erkeklerin en azından göbek altından dizlerine kadar olan kısmı örtmeleri; kadınların ise elleri, ayakları ve yüzleri dışındaki vücudun diğer kısımlarını ve saçlarını örtmeleri öngörülmüştür. Bu farzın amacı, kadınları herhangi bir şekilde baskı altına almak değil, tam aksine, kadınların değerlerini, dış görünüşleriyle ölçme gibi bir zorlayıcı anlayıştan kurtarmaktır. Kadınların başlarını da örten bir tesettüre riayet etmeleri, İslamî bir emir olmakla beraber, başörtüsü takmak İslam’ın iman şartlarından değildir. Bundan dolayı başörtüsü takması veya takmaması bir kadının İslam’a mensup olduğu veya olmadığı konusunda belirleyici değildir. Her ne şekilde olursa olsun, kadınların başörtüsü takmaları, kendi özgür iradeleriyle verdikleri bireysel kararlarıyla olmalıdır. Bunun için Milli Görüş, bir Müslüman kadının, kendi arzu ve kararıyla taktığı başörtüsü yüzünden ayrımcılığa uğramasını reddettiği gibi, bir kadının başörtüsü takmaması gerekçesiyle ayırımcılıkla karşılaşmasını da reddeder.

İslami din dersleri

Milli Görüş, devlet okullarında, dinî cemaatlerin öğretilerine göre ve Müslümanlar tarafından İslamî din derslerinin verilmesi için çalışır. Yerel dillerde, mesela Hollanda’da Hollandac olarak verilecek olan İslamî din dersleri, İslam inancına sahip bütün öğrencilere sunulmalıdır. Böylece, Müslüman gençlerin toplumda kendine güvenen ve İslam inancına sahip bireyler olarak yer almaları da desteklenmiş olacaktır.

Önümüzdeki ilk 3 faaliyet
Faaliyet takvimi
Ocak 2020
MaDiWoDoVrZaZo
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Namaz vakitleri